Aanvragen extra verlof

Er kunnen verschillende redenen zijn om verlof aan te vragen. Hieronder vindt u de afspraken die er wettelijk gelden vanuit de Leerplichtwet rondom de verschillende soorten verlof. Een formulier voor een verlof aanvraag op school te verkrijgen.

1. Vakantieverlof (art 13a)
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren aan het hoofd van de school te worden voorgelegd.

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

  • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, voogden of verzorgers het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; (Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is).

Dit verlof:

  • mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
  • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
  • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

 2. Gewichtige omstandigheden (10 schooldagen per schooljaar of minder) (art 14, lid I)
Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 dagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan het hoofd van de school te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten die wil van de jongere of de ouders zijn gelegen.

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
b. verhuizing (ten hoogste 1 dag);
c. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (l of ten hoogste 2 dagen);
d. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met het hoofd);
e. overlijden van bloed- of aanverwanten in de Ie graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 1 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
f. Bij 25-,40-, en 50 ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).

N.B. extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt. Verlof om buiten de schoolvakantie op reis te willen, omdat het dan goedkoper is wordt geweigerd.

3. Gewichtige omstandigheden (meer dan 10 schooldagen per schooljaar) (art. 14, lid 3)

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via het hoofd van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.

Waarschuwing: De directie is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.