Onze school

Onze missie
Wij geloven in christelijk onderwijs, omdat ons geloof de basis vormt voor waarde(n) vol onderwijs. We denken in mogelijkheden en stemmen ons onderwijs af op de talenten van ieder kind. Leerlingen die moeite hebben met leren zijn welkom op onze school. Dat geldt ook voor leerlingen met lichamelijk en/of verstandelijke beperking. door de lessen in ons onderwijsconcept te differentiëren, krijgen alle leerlingen een passend en uitdagend onderwijsaanbod.

Inclusief onderwijs = begeleiding op maat
Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Op onze school gaan we uit van de kwaliteiten van de kinderen en houden we rekening met hun verschillen. De leerlingen volgen samen klassikaal les in de basisvakken. Vervolgens krijgen leerlingen met eigen onderwijsbehoeften gespecialiseerde begeleiding en gaan meerbegaafde leerlingen naar de groeigroep.

Kanjerschool
Onze school is een gecertificeerde Kanjerschool. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

De Kanjertraining werkt met vijf belangrijke basisregels;

  1. We doen niet zielig
  2. Niemand speelt de baas
  3. We lachen niet uit
  4. We vertrouwen elkaar
  5. We helpen elkaar

Cultuurschool
Naast traditionele stof als rekenen lezen en schrijven richten we ons als school ook op cultuur. We vinden het belangrijk dat ieder kind de ruimte krijgt om zijn/haar talenten te kunnen ontwikkelen. Door cultuureducatie willen we de talenten van kinderen die God heeft meegegeven verder tot bloei  brengen. We maken hierbij gebruik van Culturele Haven, een culturele leerlijn speciaal ontwikkelt voor Flevoland. Hierin staat “Wie ben ik en waar kom ik vandaan” centraal. We mogen ontdekken dat we op een bijzondere plek wonen. We gaan hierbij in op ons eigen culturele omgeving en erfgoed van Urk en de ontstaansgeschiedenis van de NOP. We willen met cultuuronderwijs de band tussen de school en haar (culturele) omgeving versterken. De kinderen worden zich door cultuuronderwijs bewust van hun eigen culturele erfgoed. Door cultuuronderwijs op de basisschool te volgen, wordt de drempel lager om op lagere leeftijd deel te nemen aan culturele activiteiten.

IPC school
IPC is een methode waarbij we vanaf groep 3 steeds een periode van 6 weken werken rond een bepaald thema. Ook de vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, muziek, beeldende vorming zijn hierin opgenomen. De lespakketten van Culturele Haven koppelen we, als het aansluit, aan het thema van IPC. Zo zijn culturele excursies of gastdocenten zo veel mogelijk passend bij het thema, waardoor culturele activiteiten meer betekenis krijgen en de betrokkenheid nog groter zal zijn.

Integratieschool
De Prinses Beatrixschool biedt extra ondersteuning aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking (Cluster 3). Bij de inrichting van het gebouw en de schoolomgeving wordt hiermee rekening gehouden en dit geldt ook bij het aanschaffen van materialen en methodes. Leerlingen met deze indicatie zijn onderdeel van zogenaamde ‘integratiegroepen’. Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op hun behoeften en capaciteiten.

Actuele informatie over de school vindt u op https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/urk/11679/basisschool-pr-beatrix/.